Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

§ 1. 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Biuro Sprzedawcy – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, znajdujące się pod adresem: Krzyszkowice, ul. Krzyszkowice 310, 32-445 Krzyszkowice.
b) Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
c) Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
d) Dostawca – oznacza firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
e) Kodeks cywilny – oznacza ustawę Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, 827).
f) Klient – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
g) Konsument – oznacza osobę fizyczną nabywającą produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.krakowiacyigorale.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
h) Konto Klienta – oznacza indywidualny panel administracyjny Użytkownika, dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym www.sklep.krakowiacyigorale.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
i) Regulamin Sklepu Internetowego– oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
j) Rejestracja – oznacza jednorazową czynność, polegającą na utworzeniu przez Klienta konta, dokonaną za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Internetowej Sklepu.
k) Sklep Internetowy – oznacza Stronę Internetową Sklepu dostępną pod adresem www.sklep.krakowiacyigorale.pl.
l) Sprzedawca – oznacza  Rest – Krak Gastrox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Żywcu, ul. Stefana Batorego 16, 34-300 Żywiec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000583357, NIP: 5532519857, REGON: 362865395.
m) Strony – oznacza obie Strony umowy, tj. Sprzedawcę i Klienta.
n) Towar – oznacza każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
o) Umowę sprzedaży – oznacza Umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
p) Użytkownik – oznacza każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego. 
r) Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru i określające istotne jej warunki.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 

1. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Właścicielem oraz administratorem Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.sklep.krakowiacyigorale.pl jest Rest – Krak Gastrox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Żywcu, ul. Stefana Batorego 16, 34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000583357, NIP: 5532519857, REGON: 362865395Regulamin Sklepu Internetowego określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego www.sklep.krakowiacyigorale.pl, a także sposób składania zamówień i ich realizacji oraz tryb postępowania reklamacyjnego.4.. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego www.sklep.krakowiacyigorale.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa przetworów w słoikach, pralin w kształcie góralskich oscypków, czekolad w kształcie polskich Tatr, a także personalizowanych opakowań z pralinami i czekoladami oraz innych Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
5.Wszystkie oferowane przez Sklep Internetowy www.sklep.krakowiacyigorale.pl produkty są wolne od wad.
6.Użyte w produkcji surowce i barwniki posiadają odpowiednie atesty spożywcze zatwierdzone przez właściwe organy, w tym Sanepid.
7.Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.krakowiacyigorale.pl, posiadają załączoną informację w przedmiocie daty przydatności do spożycia. Zaleca się, aby Klient przed spożyciem produktów zapoznał się z informacjami, o których mowa powyżej.
8.Ze względu na specyfikę wyrobów czekoladowych (podatność na wysoką temperaturę – powyżej 24° C – oraz wilgotność przekraczającą 70%), zaleca się, aby produkty przechowywać w temperaturach podanych na etykietach umieszczonych na opakowaniach (zazwyczaj 12 – 16° C i wilgotność nieprzekraczająca 60%).
9.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sklepu Internetowego, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827),  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
10.Postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
11. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego, zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
12. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego, zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione w ust. 10 powyżej.

 

§ 3 REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu utworzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym www.sklep.krakowiacyigorale.pl Użytkownik powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji obowiązany jest podać następujące dane:
1. imię,
2. nazwisko,
3. adres zamieszkania,
4. kod pocztowy,
5. miasto,
6. państwo,
7. telefon ,
8. adres e – mail,
9. login,
10. hasło.
4. Na podany przez Użytkownika adres e – mail, zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość wraz z linkiem aktywacyjnym.
5. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 

§ 4 PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na Stronie Internetowej Sklepu www.sklep.krakowiacyigorale.pl, a w szczególności ich parametry, opisy i ceny nie stanowią oferty, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
4. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Sprzedawcy i przesłanie go do Sklepu Internetowego. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania.
5. Rejestracja i założenia Konta Klienta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.sklep.krakowiacyigorale.pl. Zarejestrowany Klient może złożyć zamówienie poprzez Stronę Internetową lub poprzez wysłanie wiadomości e – mail na adres Sklepu Internetowego. Zaleca się, aby Klienci wybierali tą formę składania zamówień w przypadku zamówień specjalnych.
6. Celem złożenia zamówienia Klient powinien wejść na Stronę Internetową Sklepu, a następnie dodać do wirtualnego koszyka Towar, który zamierza kupić. Dodanie Towaru do koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z koszyka.
7. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do koszyka wybrane przez siebie produkty, następnie wybrać opcję złóż zamówienie i postępować zgodnie z podanymi na Stronie Internetowej Sklepu wskazówkami. Po wybraniu rodzaju dostawy oraz formy płatności, celem zakończenia procedury składania zamówienia należy zaznaczyć opcję zapisz zamówienie.
9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez Klienta, Sprzedawca sprawdza dostępność w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e – mail), potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
11. Po potwierdzeniu zamówienia lub w przypadku wyboru przelewu, jako formy płatności, z chwilą wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, następuje realizacja zamówienia, która w warunkach standardowych trwa od 2 do 5 Dni Roboczych. W przypadku realizacji na indywidualne zamówienie okres ten zostaje wydłużony do 6 – 14 Dni Roboczych. Sklep Internetowy dokonuje wszelkich starań, aby ten okres maksymalnie skracać.
12. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
13. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.
14. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

 

§ 5 ZAMÓWIENIA SPECJALNE

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia specjalnego tj. zamówienia na produkty oraz opakowania tych produktów dostosowanych do jego indywidualnych preferencji, w szczególności w zakresie niestandardowych wymiarów, znaków graficznych lub słownych, innych niż dostępne w standardowym asortymencie Sklepu Internetowego.
2. Zamówienia specjalne w Sklepie Internetowym www.sklep.krakowiacyigorale.pl to Towary i świadczenia o właściwościach określonych przez Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem w świetle art. 221 Kodeksu cywilnego, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w rozumieniu  art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
3. Klient składając zamówienie specjalne, zobowiązany jest do podania preferowanych przez siebie wymiarów, znaków graficznych lub słownych produktu lub opakowania.
4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje po uprzednim zaakceptowaniu przez Klienta projektu (wizualizacji) produktu.
5. Cena na wyroby podlegające pod zamówienie specjalne zostanie skalkulowana indywidualnie przez Sklep Internetowy www.sklep.krakowiacyigorale.pl i potwierdzona drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta.
6. Celem ułatwienia realizacji zamówienia specjalnego preferowaną formą zapłaty jest przelew bankowy (przedpłata). 
7. Zamówienia specjalne, jako świadczenia o właściwościach określonych przez Klienta, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, nie podlegają zwrotom.

 

§ 6 ZAPŁATA CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie Internetowym przez Klienta Towary dokonywane są za pomocą:

-przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);


2. Wszystkie ceny zamieszczone przy danym Towarze na Stronie Internetowej Sklepu www.sklep.krakowiacyigorale.pl, określone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.


3. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie.


4. Sklep Internetowy umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówione Towary:
- przelew elektroniczny przez system PayU.pl

5. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów Dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów Dostawy uzależniona jest od sposobu Dostawy wybranego przez Klienta.


6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów Dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące Dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

§ 7 REALIAZACJA DOSTAWY TOWARU

1. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym możliwy jest odbiór osobisty w Biurze Sprzedawcy w Dni Robocze w godz. 8.00 – 15.00.
2. Towary dostarczane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów.
3. Zamówiony Towar jest pakowany i zabezpieczany za pomocą specjalnej folii oraz taśmy Sprzedawcy. Mając na względzie jak najwyższą jakość świadczonych usług, zaleca się, aby Klienci zwrócili uwagę na stan opakowania i taśmy, w szczególności czy są to firmowe opakowanie i taśma Sprzedawcy.
4. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT, obejmującą dostarczane Towary.
5. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał zbadania stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki przez Dostawcę. Zbadanie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od Dostawcy w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie pod nr telefonu: 502 525 083 bądź elektronicznie na adres e-mail - sklep@wyrobyswojskie.pl
6. Klient, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, jest obowiązany do zbadania stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu, Klient ma prawo do żądania spisania właściwego protokołu i niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedawcą telefonicznie pod nr telefonu: 502 525 083 bądź elektronicznie na adres e-mail - sklep@wyrobyswojskie.pl

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZWROTY TOWARÓW I NALEŻNOŚCI

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru składając stosowne oświadczenie na piśmie  lub przez formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz odstąpienia od umowy oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy będą udostępniane Klientowi, będącemu jednocześnie Konsumentem, w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt 10 Regulaminu.Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy - sklep@wyrobyswojskie.pl bądź też listownie na adres:
Krakowiacy i Górale, Krzyszkowice 310, 32-445 Krzyszkowice.
2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony sobie wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. koszty odesłania Towaru na adres Sprzedawcy.
3. Zaleca się, aby Klient, dołączył dowód zakupu Towaru. Załączenie dowodu zakupu Towaru przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.
4. Zwracany Towar Klient powinien odesłać na adres  Krakowiacy i Górale, Krzyszkowice 310, 32-445 Krzyszkowice.
5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem  w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


6. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu czternastu dni w przypadku:
- rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
- odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z § 8 pkt 1 Regulaminu Sklepu Internetowego;
- obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Sklepu Internetowego.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e – mail) wezwania, o którym mowa w § 8 pkt 7 Regulaminu Sklepu Internetowego, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu.
9. W przypadku przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem. W takim wypadku zwrot należności nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wyżej wymienionych danych od Klienta.

10. W przypadku Klienta będącego równocześnie Konsumentem, który odstępuje od Umowy sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu jaki użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu należności opisany w § 8 pkt 7 Regulaminu.

11. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych od Klienta będącego równocześnie Konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 


§ 9 PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy.
2. Sprzedawca w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamianie sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. z 2003 r., nr 31, poz. 258), Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową niezwłocznie, nie później niż:
- w terminie 3 dni od otwarcia opakowania w przypadku Towaru paczkowanego, z zastrzeżeniem, że zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności Towaru z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Towaru lub terminu jego przydatności do spożycia;
- w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania Towaru w przypadku Towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu oraz dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient obowiązany jest przesłać lub dostarczyć na adres Sprzedawcy reklamowany Towar oraz dołączyć do niego, w miarę możliwości, dowód zakupu. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klient jest równocześnie Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
7. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
8. W przypadku Towaru objętego gwarancją producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
- korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji,
- korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

 

§ 10 GWARANCJA

1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. W przypadku gwarancji producenta bądź importera produktu, treść oraz warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym.

 

§ 11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest właściciel Sklepu Internetowego.
2. Sklep Internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, t.j.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, t.j.).
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

6. Przy złożeniu Zamówienia bądź przy założeniu Konta Klienta, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie jest warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia ani założenia Konta Klienta.
7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do Rejestracji dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego danych w procesie Rejestracji uniemożliwi Rejestrację i założenie Konta Klienta.
Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, a także żądania ich usunięcia z bazy danych, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Celem realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze administratorem Sklepu Internetowego poprzez adres e – mail - sklep@wyrobyswojskie.pl bądź listownie na adres:
Krakowiacy i Górale, Krzyszkowice 310, 32-445 Krzyszkowice.
9. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

§ 12 POLITYKA COOKIES

1. Sklep Internetowy www.sklep.krakowiacyigorale.pl, wykorzystuje pliki typu cookies, w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę Użytkownika.
2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym Użytkownika, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
4. Mechanizm stosowania plików cookies nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika ani też w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
5. Sklep Internetowy www.sklep.krakowiacyigorale.pl, wykorzystuje następujące pliki cookies:
- stałe,
- analityczne,
- zewnętrzne.
6. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm plików cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, przy czym może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Regulamin Sklepu Internetowego obowiązuje od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
2. Zmiana treści Regulaminu Sklepu Internetowego może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu Sklepu Internetowego będą realizowane na podstawie Regulaminu Sklepu Internetowego, obowiązującego w dniu składania zamówienia przez Klienta. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie Sklepu Internetowego, to może wówczas usunąć swoje Konto Klienta.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego.
5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
- telefonicznie poprzez nr telefonu: 502 525 083,
- elektronicznie poprzez adres e-mail: sklep@wyrobyswojskie.pl
- pisemnie na adres: Krakowiacy i Górale, Krzyszkowice 310, 32-445 Krzyszkowice.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu Sklepu Internetowego w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego www.sklep.krakowiacyigorale.pl. Treść Regulaminu Sklepu Internetowego może zostać utrwalona, pozyskana i odtworzona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na odpowiednim nośniku danych lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
7. Nazwa Sklepu Internetowego www.sklep.krakowiacyigorale.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu Internetowego jest zabronione.
8. Regulamin Sklepu Internetowego obowiązuje od dnia 20 grudnia 2017 roku.

 

KONTO BANKOWE DO PRZELEWÓW:


Konto bankowe do przelewów
31 1050 1100 1000 0090 3075 4148

REST-KRAK GASTROX   sp. z o.o. sp. k.

ul. Wielka 11/2-3
61-774 Poznań
NIP: 553-251-98-57