Fundacja

Celem Fundacji jest:

1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalność charytatywna;

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) ochrona i promocja zdrowia;

6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

11) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

13) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

14) wypoczynek dzieci i młodzieży;

15) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

16) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

17) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

18) turystyka i krajoznawstwo;

19) porządek i bezpieczeństwo publiczne;

20) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

21) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

22) ratownictwo i ochrona ludności;

23) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

24) wspieranie i udzielanie pomocy samorządom – w szczególności udzielanie wsparcia finansowego w celu realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi lokalnemu;

25) promocja i organizacja wolontariatu;

26) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

27) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

28) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

29) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

30) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt. 1-31 powyżej;

31) dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie wszelkich innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka;

32) organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

33) wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

34) organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy dzieciom;

35) upowszechnianie wiedzy w zakresie prawa pracy oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników oraz pracodawców.

 

Dochód wygenerowany przez sklep, jest przekazywany na cele Fundacji Księstwa Góralskiego